top of page
非凡5G chill day-01.jpg
非凡5G chill day-04.jpg
非凡5G chill day-03.jpg
非凡5G chill day-02.jpg

12月30日舉辦咗「非凡5G Chill Day」, 亦都有好多同學仔參加,能夠喺2022年完結之前同大家見面、一齊玩、一齊傾計,真係好開心😝

喺網上見咗咁多次,終於可以實體見到麗萍姨姨同rebecca 姨姨啦!

仲邀請到歌唱比賽冠軍 Tina

同話劇比賽最佳男主角「牛展」唱歌比大家聽添!

bottom of page